Mеѓународен Славјански Универзитет и Институтот за култура и уметност со нов проект