Избор на претставници и претседател на Студентско собрание