Студенти од Факултетот за безбедносно инженерство во едукативна посета во Водовод – Битола

Студенти од Факултетот за правни науки во едукативна посета на Криминалистичкиот музеј во Идризово
20 декември 2018
Избор на претставници и претседател на Студентско собрание
25 декември 2018

Студенти од Факултетот за безбедносно инженерство во едукативна посета во Водовод – Битола

Денес студенти од Факултетот за безбедносно инженерство при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Битола беа во едукативна посета во Водовод – Битола. Едукативната посета е во рамките на предвидената практична настава од Факултетот за безбедносно инженерство.