Студенти од Факултетот за безбедносно инженерство во едукативна посета во Водовод – Битола