Делегација од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во посета на Тамбовскиот Универзитет