Delegation from the International Slavic University “G. R. Derzhavin” Has visited Tambov State University