Започна 14-та Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“ на МСУ во Битола