Во научното списание Систасис излезе приказ на книга издадена од МСУ