Успешно одржана работилница „Peer Counselling“ со проф. Џејмс Вилис