Угур Ихсан Каја од Турција ќе студира на МСУ еден семестар во рамките на Еразмус+ програмата