Студентите од Факултетот за безбедносно инж. на практична настава.