Студенти од Славјански гостуваат во Тамбов, Русија