Се одржа 13-та Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“