Се одржа предавањето „Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини“