Распоред за ЈУНСКА испитна сесија – додипломски студии – Свети Николе и Битола

Распоред за ЈУНСКА испитна сесија – последипломски студии – Свети Николе и Битола
29 мај 2021
Се одржа последниот вебинар од Платформата за психолошка поддршка на МСУ
31 мај 2021

Распоред за ЈУНСКА испитна сесија – додипломски студии – Свети Николе и Битола


Пријавување на испитите


Пријавувањето и полагањето на испитите во априлската сесија ќе се одвива електронски. Пријавувањето на испитите е од 29-ти мај до 11-ти јуни. Полагањата започнуваат од 15-ти јуни. Во оваа сесија е дозволено полагање на испити од парен и непарен семестар.
  • Испити полагаат сите студенти кои ги исполнуваат условите.
  • Апликацијата за пријавување на испитите ќе биде достапна до 11-ти јуни.

Набавка на литература за испитите


Информации за набавка на потребната литература за испитите можете да најдете овде.

Свети Николе - додипломски студии

Менџмент и претприемништво/Менаџмент на организација
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 12:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 14:00 ч.
7 СОЦИОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА Ј. ЃОРЧЕВ
9 СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
10 ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
11 РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 14:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
6 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
7 ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 11:00 ч.
10 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
3 МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
7 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
8 ФИЛОЗОФИЈА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
10 ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
11 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
2 ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ среда, 16 јуни 2021 10:00 ч.
3 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
4 ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
5 МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 14:00 ч.
7 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
8 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
9 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ Д. АНАСТАСОВСКИ петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
10 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 12:00 ч.
11 РУСКИ ЈАЗИК 2 З. ПАНОВ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
3 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИК Г. КРСТЕВСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
6 ДАНОЧЕН СИСТЕМ П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 10:00 ч.
2 ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ Д. КРСТЕВСКИ вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
3 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 ПОЛИТИКОЛОГИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 13:00 ч.
5 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
2 СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 11:00 ч.
3 ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
4 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
5 ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТ Н. ПОПОВСКИ среда, 16 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
2 БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ДИМЕСКИ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ С. МАЛЦОВ сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Г. ЈАКИМОВ среда, 16 јуни 2021 14:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
Финансии и банкарство/финансии и кредит
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 12:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 14:00 ч.
7 СОЦИОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА Ј. ЃОРЧЕВ
9 СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
10 ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
11 РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 11:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
6 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
7 ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 11:00 ч.
10 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
3 МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
7 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
8 ФИЛОЗОФИЈА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
10 ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
11 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
2 ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ среда, 16 јуни 2021 10:00 ч.
3 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
4 ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
5 МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
7 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
8 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
9 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ Д. АНАСТАСОВСКИ петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
10 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 12:00 ч.
11 РУСКИ ЈАЗИК 2 З. ПАНОВ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
2 ДАНОЧЕН СИСТЕМ П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
3 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
5 ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
6 ЛОГИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКА П. СТОЈАНОВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
2 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
3 АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
5 ФИНАНСИИ И КРЕДИТ П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
2 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
3 ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
4 БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ С. ДИМЕСКИ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
5 ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТ Н. ПОПОВСКИ среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
6 ДЕЛОВНИ СИСТЕМИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
2 ИНВЕСТИЦИИ П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
3 ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 12:30 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Г. ЈАКИМОВ среда, 16 јуни 2021 14:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
Општа психологија
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИ М. ПЕНДАРОВСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
2 ГЕНЕТИКА Е. ЗЛАТЕВА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
3 СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
4 ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
5 ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
3 ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈА А. ЧУЧКОВА вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
4 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВА вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2 А. ЧУЧКОВА вторник, 22 јуни 2021 10:00 ч.
2 ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПСИХОМЕТРИЈА С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
4 УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
5 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
6 КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
2 ЕТИКА И ЕСТЕТИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
5 ИНТЕЛИГЕНЦИЈА А. ЧУЧКОВА вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОПАТОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
2 ПСИХОДИЈАГНОСТИКА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
3 ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА А. ЧУЧКОВА вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
4 ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ. А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
5 РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
6 ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКА Г. ПОПОВСКА сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
2 КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
3 ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВО Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
5 ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИ М. ПЕНДАРОВСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
6 ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ. Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
3 ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕ Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
5 НЕВРОПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
6 ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИ А. ЧУЧКОВА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
2 ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТ С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021  09:00 ч.
3 МЕДИЈАЦИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА четврток, 17 јуни 2021 13:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКА М. ПЕНДАРОВСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Г. ЈАКИМОВ среда, 16 јуни 2021 14:00 ч.
6 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ вторник, 22 јуни 2021 14:00 ч.
Компјутерски системи и мрежи
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
2 АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
3 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 11:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1 Х. САЛКИЧ четврток, 24 јуни 2021 17:00 ч.
2 РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 12:00 ч.
3 СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
5 КОМЈУТЕРСКИ АНИМАЦИИ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
6 БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ Д. БОГАТИНОВ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 11:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
3 ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 12:00 ч.
5 ДИЗАЈН НА КОРПОРАТИВЕН ИДЕНТИТЕТ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 11:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
2 ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 12:00 ч.
3 ИНФОРМАТИЧКА ЕТИКА С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 2 Х. САЛКИЧ четврток, 24 јуни 2021 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИС А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
2 ПРОЕКТНА РАБОТА С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
3 НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Х. САЛКИЧ четврток, 24 јуни 2021 17:00 ч.
4 ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕР Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
2 НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 11:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 22 јуни 2021 13:00 ч.
4 МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕ Х. САЛКИЧ вторник, 15 јуни 2021 17:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
2 СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИ Х. САЛКИЧ четврток, 24 јуни 2021 17:00 ч.
3 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИС С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 12:00 ч.
4 Е-БИЗНИС АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
Софтверски технологии
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
2 АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
3 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 11:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 12:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
2 АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
3 СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 ВЕБ ДИЗАЈН М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА 2 С. МАЛЧЕВСКИ вторник, 29 јуни 2021 11:00 ч.
6 СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 11:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ Д. БОГАТИНОВ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
2 УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ С. ПАНЕВ
3 ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕР Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 12:00 ч.
5 СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈА Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1 А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
3 КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
4 ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКА четврток, 24 јуни 2021 17:30 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 11:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2 А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
3 ПРОЕКТНА РАБОТА С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКА среда, 23 јуни 2021 17:30 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
2 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 15:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
2 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 11:00 ч.
3 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 13:00 ч.
Безбедност при работа
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 22 јуни 2021 11:00 ч.
2 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
4 ЕЛЕТРОТЕХНИКА Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
5 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
2 ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
3 ТЕРМОПОСТРОЈКИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 17:00 ч.
4 МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
5 ТЕРМОДИНАМИКА Л. БУРЕСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
2 ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТО Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ј. СИЛЈАНОВСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК Л. БУРЕСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИК С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 15 јуни 2021 17:00 ч.
2 СТАТИСТИКА И ОП С. ЗИКОВСКА сабота, 19 јуни 2021 16:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 11:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
5 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 12:00 ч.
6 ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНА Л. БУРЕСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 11:00 ч.
2 РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
3 ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 15 јуни 2021 17:00 ч.
5 ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНА Л. БУРЕСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТО С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 13:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
4 МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
5 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 јуни 2021 16:00 ч.
6 БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА И ПОЖАРИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
Безбедност од пожар
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТАКТИКА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ И СПАСУВАЊЕ Т. ПЕТРЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
2 МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
3 ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 15 јуни 2021 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФ. РИЗИК Љ. ВЧКОВ петок, 25 јуни 2021 13:00 ч.
2 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 јуни 2021 16:00 ч.
3 СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВ. И СПАСУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
Правни науки
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ВОВЕД ВО ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 10:00 ч.
3 РИМСКО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 13:30 ч.
4 ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА Љ. СТЕФАНОВСКИ вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
2 УСТАВНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
3 ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 08:30 ч.
4 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА ПРАВО Г. ЈАКИМОВ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 08:30 ч.
2 СЕМЕЈНО ПРАВО Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
3 ТРУДОВО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
4 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
5 УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
2 КАЗНЕНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
3 ПРАВНА РЕТОРИКА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 10:30 ч.
4 НАСЛЕДНО ПРАВО Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПРАВО НА ЕУ О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 14:30 ч.
2 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 11:00 ч.
3 КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
4 ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
3 ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 11:30 ч.
4 УПРАВНО СУДСТВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПР И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 АВТОРСКО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
4 ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 КРИМИНОЛОГИЈА М. КИЦЕВ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
3 ПЕНОЛОГИЈА В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
4 МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО М. КИЦЕВ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА М. КИЦЕВ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
3 ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО Т. ЃОРГИЕВ среда, 16 јуни 2021 16:30 ч.
4 МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕ О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
3 ДАНОЧНО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 јуни 2021 09:00 ч.
4 ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА М. КИЦЕВ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО - ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 11:00 ч.

Битола - додипломски студии

Менџмент и претприемништво/Менаџмент на организација
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ петок, 25 јуни 2021  10:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 14:00 ч.
7 СОЦИОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА Ј. ЃОРЧЕВ
9 СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
10 ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
11 РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 14:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
6 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
7 ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 11:00 ч.
10 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
3 МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
7 РУСКИ ЈАЗИК 1 М. БЕКИРОВА четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
8 ФИЛОЗОФИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 10:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
10 ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
11 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
2 ЈАВНИ ФИНАНЦИИ Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021  14:00 ч.
3 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
4 ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
5 МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 14:00 ч.
7 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
8 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
9 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ Д. АНАСТАСОВСКИ петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
10 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ петок, 25 јуни 2021 10:00 ч.
11 РУСКИ ЈАЗИК 2 М. БЕКИРОВА четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
3 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
5 ДАНОЧЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИК Г. КРСТЕВСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Ј. СИЛЈАНОСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
2 ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
3 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 ПОЛИТИКОЛОГИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 13:00 ч.
5 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
2 СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
3 ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
4 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
5 ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТ Н. ПОПОВСКИ среда, 16 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
2 БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ДИМЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ѓ. СТРЕЗОВСКИ сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Ј. АТАНАСОВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
Финансии и банкарство/финансии и кредит
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ петок, 25 јуни 2021 10:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 14:00 ч.
7 СОЦИОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА
9 СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
10 ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
11 РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 11:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
6 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
7 ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
8 ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 11:00 ч.
10 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
3 МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Л. ПЕТРЕСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
7 РУСКИ ЈАЗИК 1 М. БЕКИРОВА четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
8 ФИЛОЗОФИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 13:00 ч.
9 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
10 ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
11 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ сабота, 26 јуни 2021 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
2 ЈАВНИ ФИНАНЦИИ Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
3 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
4 ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 12:00 ч.
5 МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКА четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
6 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
7 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
8 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
9 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ Д. АНАСТАСОВСКИ петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
10 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ петок, 25 јуни 2021  10:00 ч.
11 РУСКИ ЈАЗИК 2 М. БЕКИРОВА четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
2 ДАНОЧЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
3 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
5 ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
6 ЛОГИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКА Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
2 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
3 АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
5 ФИНАНСИИ И КРЕДИТ Т. МАКРЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
2 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
3 ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Л. ПЕТРЕСКА четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
4 БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ С. ДИМЕСКИ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
5 ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТ Н. ПОПОВСКИ среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
6 ДЕЛОВНИ СИСТЕМИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА Л. ПЕТРЕСКА четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
2 ИНВЕСТИЦИИ П. СТОЈАНОВА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
3 ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 12:30 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Ј. АТАНАСОВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
Општа психологија
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИ С. КОЧАНКОСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
2 ГЕНЕТИКА С. КОЧАНКОСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
3 СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
4 ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
5 ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РУСКИ ЈАЗИК 1 М. БЕКИРОВА четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
3 ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈА С. КОЧАНКОСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
4 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 С. КОЧАНКОСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2 С. КОЧАНКОСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
2 ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПСИХОМЕТРИЈА С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
4 УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
5 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
6 КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
2 ЕТИКА И ЕСТЕТИКА Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 30 јуни 2021 11:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
5 ИНТЕЛИГЕНЦИЈА Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ петок, 25 јуни 2021 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОПАТОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
2 ПСИХОДИЈАГНОСТИКА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
3 ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА М. ПЕНДАРОВСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
4 ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ. А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
5 РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
6 ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКА Г. ПОПОВСКА сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
2 КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
3 ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВО Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
5 ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИ Г. ПОПОВСКА сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
6 ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ. Ѓ. ЌИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
3 ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ А. РИСТЕВСКА вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕ Г. ПОПОВСКА сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
5 НЕВРОПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
6 ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИ Г. ПОПОВСКА сабота, 19 јуни 2021 09:00 ч.
2 ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТ С. АНЃЕЛКОСКА среда, 16 јуни 2021  09:00 ч.
3 МЕДИЈАЦИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА четврток, 17 јуни 2021 13:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКА С. КОЧАНКОСКИ вторник, 15 јуни 2021 13:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Ј. АТАНАСОВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
6 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
Компјутерски системи и мрежи
Нема групи
Софтверски технологии
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКА четврток, 24 јуни 2021 16:00 ч.
2 АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
3 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ М. А. ЈАНКУЛОВСКА четврток, 24 јуни 2021 17:30 ч.
4 АНГЛИСКИ К. ВИДОВА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 29 јуни 2021 11:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКА среда, 23 јуни 2021 16:00 ч.
2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА М. А. ЈАНКУЛОВСКА среда, 23 јуни 2021 17:30 ч.
3 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 12:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
2 АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
3 СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 ВЕБ ДИЗАЈН Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА 2 С. МАЛЧЕВСКИ вторник, 29 јуни 2021 11:00 ч.
6 СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 11:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
3 УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
4 ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕР Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
5 СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈА Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ петок, 25 јуни 2021 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ М. А. ЈАНКУЛОВСКА четврток, 24 јуни 2021 16:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1 А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
3 КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
4 ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКА четврток, 24 јуни 2021 17:30 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 11:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2 М. А. ЈАНКУЛОВСКА среда, 23 јуни 2021 16:00 ч.
3 ПРОЕКТНА РАБОТА С. МАНАСОВ понеделник, 21 јуни 2021 10:00 ч.
4 ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКА среда, 23 јуни 2021 17:30 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 29 јуни 2021 13:00 ч.
2 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ вторник, 15 јуни 2021 09:00 ч.
2 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 11:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
Безбедност при работа
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 22 јуни 2021 11:00 ч.
2 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
4 ЕЛЕТРОТЕХНИКА Ж. СЕРВИНИ вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
5 РУСКИ ЈАЗИК 1 М. БЕКИРОВА четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
2 ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
3 ТЕРМОПОСТРОЈКИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 17:00 ч.
4 МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
5 ТЕРМОДИНАМИКА Л. БУРОВСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
2 ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТО Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ј. СИЛЈАНОВСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК Л. БУРЕСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИК С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 15 јуни 2021 17:00 ч.
2 СТАТИСТИКА И ОП С. ЗИКОВСКА сабота, 19 јуни 2021 16:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 11:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
5 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ петок, 25 јуни 2021 10:00 ч.
6 ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНА Л. БУРЕСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 11:00 ч.
2 РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
3 ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 15 јуни 2021 17:00 ч.
5 ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНА Л. БУРЕСКА вторник, 29 јуни 2021 18:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТО С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
2 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК Ј. СИЛЈАНОВСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 15:00 ч.
4 МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
5 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 јуни 2021 16:00 ч.
6 БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА И ПОЖАРИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
Безбедност од пожар
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТАКТИКА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ И СПАСУВАЊЕ Т. ПЕТРЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 13:00 ч.
2 МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
3 ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 15 јуни 2021 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФ. РИЗИК Ј. СИЛЈАНОВСКА петок, 25 јуни 2021 09:00 ч.
2 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 јуни 2021 16:00 ч.
3 СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ Н. ГРУЕВСКА среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
4 ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВ. И СПАСУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
Правни науки
ПРВА ГОДИНА - 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ВОВЕД ВО ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 10:00 ч.
3 РИМСКО ПРАВО Д. ТОШЕВА вторник, 29 јуни 2021 12:00 ч.
4 ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА Љ. СТЕФАНОВСКИ вторник, 15 јуни 2021 14:00 ч.
ПРВА ГОДИНА - 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 УСТАВНО ПРАВО Ј. МИТРЕВСКА понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
2 ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 08:30 ч.
3 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 12:00 ч.
4 РУСКИ ЈАЗИК М. БЕКИРОВА четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА ПРАВО Г. ЈАКИМОВ среда, 16 јуни 2021 13:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 08:30 ч.
2 СЕМЕЈНО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
3 ТРУДОВО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
4 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 28 јуни 2021 09:00 ч.
5 УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА - 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
2 КАЗНЕНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
3 ПРАВНА РЕТОРИКА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 24 јуни 2021 10:30 ч.
4 НАСЛЕДНО ПРАВО Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
4 ПРАВО НА ЕУ О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА - 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 14:30 ч.
2 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 11:00 ч.
3 КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 10:00 ч.
4 ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 10:00 ч.
3 ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 11:30 ч.
4 УПРАВНО СУДСТВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 јуни 2021 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПР И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 јуни 2021 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 АВТОРСКО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ сабота, 19 јуни 2021 10:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 09:00 ч.
4 ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА Е. СПИРОСКА вторник, 22 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 КРИМИНОЛОГИЈА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
3 ПЕНОЛОГИЈА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
4 МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО М. КИЦЕВ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 24 јуни 2021 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
3 ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО Т. ЃОРГИЕВ среда, 16 јуни 2021 16:30 ч.
4 МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 јуни 2021 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕ О. КРСТЕВСКА четврток, 17 јуни 2021 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 7 СЕМЕСТАР - ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА сабота, 19 јуни 2021 15:00 ч.
2 СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 10:00 ч.
3 ДАНОЧНО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 јуни 2021 09:00 ч.
4 ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА М. КИЦЕВ сабота, 19 јуни 2021 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА - 8 СЕМЕСТАР - ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО - ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 15 јуни 2021 11:00 ч.