Набавување на потребната литература за јунска испитна сесија