Продлабочување на меѓународната соработка со Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“

Одбележување на Светскиот ден на децата со учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ и ООУ „Гоце Делчев“
20 ноември 2018
Покана за Недела на шпански филм – 2018
23 ноември 2018

Продлабочување на меѓународната соработка со Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“

На 22 ноември 2018 година за време на јубилејните настани посветени на 100-годишнината на нашиот партнерски универзитет, Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин”, во Одделот за меѓународни односи, се одржа состанок на проректорот за меѓународни односи и работа со странски студенти Татјана Осадчаја со делегација од Македонија составена од: Јордан Горчев, претседател на одборот на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин”, Борче Серафимовски, генерален директор на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин”, Павлина Стојанова, сенатор на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин” и Ленче Петреска, заменик-декан на Факултетот за економија и организација на претприемништво на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин”. 

На средбата беа разгледани прашања за натамошно спроведување на програмата за размена на студенти и професори помеѓу партнерските универзитети, како и развој и промоција на нови заеднички академски програми и проекти.