Претстава од класата на Мето Јовановски – Универзитет ЕФТА Скопје