Предавање од областа на пчеларството „Воведување на нови методи на пчеларење во изменети агроеколошки услови“