Практична настава во Центар за социјална работа – Свети Николе

Наша студентка зема учество во Еразмус+ проект на тема „Миграции“
5 ноември 2018
Предавање од проф. д-р Лилјана Василева – Бугарија
6 ноември 2018

Практична настава во Центар за социјална работа – Свети Николе

Група студенти од Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беа во посета на Центарот за социјална работа во Свети Николе. Посетата на Центарот за социјална работа е во рамките на практичната настава по предметот Семејно право.
Преку разговор со директорката и вработените во центарот, студентите можеа да дознаат повеќе за работата на овој центар и неговите дејности при спроведување на социјална заштита и стручна работа.