Покана за втор меѓународен филозофски дијалог „ИСТОК – ЗАПАД“.