Покана за обука на тема „Заштита при работа со опасни супстанци“