Покана за виртуелни отворени денови на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“