Одржано предавање од д-р Горан Ковачев од Развојна Банка на Северна Македонија