Одржана прес-конференција во врска со почнувањето со работа на филијалата на Универзитетот од Велико Трново на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“