Покана за регионална обука на стручни лица од областа на БЗР