Националната агенција за европски образовни програми и мобилност одржа презентација на МСУ во Свети Николе