НА МСУ изработен софтвер за пресметки со огромни броеви