МСУ помеѓу наградените на НАЈУСПЕШНИ БИТОЛЧАНИ 2021

Успешно заврши вториот ден од Новогодишниот фестивал и базар
25 декември 2021
Потпишан договор за соработка помеѓу Институтот за инженерска економија при Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и CNC Академијата од Босна и Херцеговина
25 декември 2021

МСУ помеѓу наградените на НАЈУСПЕШНИ БИТОЛЧАНИ 2021

Меѓународен Славјански Универзитет Г. Р. Державин е еден од добитниците на наградата НАЈУСПЕШНИ БИТОЛЧАНИ 2021 во областа на високото образование.
Наградата е за Меѓународниот филозофскиот дијалог Исток-Запад чии организатори се Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), Меѓународен Славјански Универзитет, Г. Р. Державин, Филозофскиот факултет при УКИМ и Филозофското друштво на Македонија.
Наградите ги доделува Битолски весник.