Меѓународната научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК ЗАПАД“ ќе се одржи ОНЛАЈН.