Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации во Кавадарци и Неготино