Концерт на руски вокални артиски од г. Електростаљ во Свети Николе