Доделена наградата „13 Ноември“ за постигнувања во образованието на нашиот проф. д-р Ристо Малчески