Втор дел од Меѓународниот филозофски дијалог: исток-запад