Студенти од Факултетот за правни науки на практична настава во Основен суд – Битола