Распоред за испитна сесија во АВГУСТ – последипломски студии – Свети Николе и Битола

Распоред за испитна сесија во АВГУСТ – додипломски студии – Свети Николе и Битола
9 август 2021
ЖРК Овче Поле – Славјански Универзитет се подготвува за новата сезоина на Пониква
11 август 2021

Распоред за испитна сесија во АВГУСТ – последипломски студии – Свети Николе и Битола


Пријавување на испитите


Пријавувањето и полагањето на испитите во сесијата во август ќе се одвива електронски. Пријавувањето на испитите е од 16-ти август до 21-ви август . Полагањата започнуваат од 24-ти август. Во оваа сесија е дозволено полагање на испити од парен и непарен семестар.
  • Испити полагаат сите студенти кои ги исполнуваат условите.
  • Апликацијата за пријавување на испитите ќе биде достапна до 21-ви август.

Набавка на литература за испитите


Информации за набавка на потребната литература за испитите можете да најдете овде.

Свети Николе - Битола - последипломски студии

Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија (4+1)
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 13 септември 2021 12:00 ч.
2 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ вторник, 07 септември 2021 14:00 ч.
3 СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧР М. ЈАНКУЛОВСКА сабота, 04 септември 2021 10:00 ч.
4 КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ П. СТОЈАНОВА вторник, 31 август 2021 12:00 ч.
5 ОРГАНИЗАЦИСКИ ДИЗАЈН И ПРОМЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 13 септември 2021 12:00 ч.
6 МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ Л. ПЕТРЕСКА вторник, 07 септември 2021 12:00 ч.
7 МЕЃУНАРОДНИ ПАЗАРИ НА ТРУД Е. СТЕВАНОВСКА понеделник, 06 септември 2021 11:00 ч.
8 ЕКОНОМИЈА НА ЈАВЕН СЕКТОР Е. СТЕВАНОВСКА понеделник, 06 септември 2021 12:30 ч.
9 КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ П. СТОЈАНОВА вторник, 31 август 2021 12:00 ч.
10 МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА П. СТОЈАНОВА вторник, 31 август 2021 10:00 ч.
Маркетинг менаџмент (4+1)
р.бр. предмет професор датум час
1 ТЕОРИЈА НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКА вторник, 07 септември 2021 12:00 ч.
2 МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ Л. ПЕТРЕСКА вторник, 07 септември 2021 12:00 ч.
3 ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИ Ј. СИЛЈАНОВСКА вторник, 31 август 2021 09:00 ч.
4 ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 13 септември 2021 12:00 ч.
5 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ вторник, 07 септември 2021 14:00 ч.
6 МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 13 септември 2021 12:00 ч.
7 ПОЛИТИКА НА ПРОИЗВОД И ПРОМОЦИЈА Л. ПЕТРЕСКА вторник, 07 септември 2021 12:00 ч.
8 МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКА Ј. СИЛЈАНОВСКА вторник, 31 август 2021 09:00 ч.
9 КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ П. СТОЈАНОВА вторник, 31 август 2021 12:00 ч.
10 МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА П. СТОЈАНОВА вторник, 31 август 2021 10:00 ч.
Клиничка и советодавна психологија
р.бр. предмет професор датум час
1 ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА четврток, 26 август 2021 09:00 ч.
2 ПСИХИЧКИ РАСТРОЈСТВА, ЕТИОЛОГИЈА И ДИЈАГНОСТИКА Д. БЕЛЕВСКА четврток, 26 август 2021 11:00 ч.
3 ПСИХОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ И ТРЕТМАНИ А. РИСТЕСКА вторник, 07 септември 2021 09:00 ч.
4 ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕ А. ЧУЧКОВА петок, 27 август 2021 10:30 ч.
5
МЕНАТЛНА ХИГИЕНА
6 ОСНОВИ НА ПСИХОТЕРАПИЈА - СВЕТИ НИКОЛЕ С. АНЃЕЛКОСКА среда, 08 септември 2021 09:00 ч.
7 ОСНОВИ НА ПСИХОТЕРАПИЈА - БИТОЛА А. РИСТЕСКА вторник, 07 септември 2021 10:00 ч.
8 УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА М. ПЕНДАРОВСКИ среда, 25 август 2021 09:00 ч.
9 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА Ѓ. ЌИМОВА понеделник, 06 септември 2021 09:00 ч.
10 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ вторник, 07 септември 2021 14:00 ч.
Психологија во социјална заштита
р.бр. предмет професор датум час
1 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО РСМ С. Р. ЈОВАНОВСКА четврток, 02 септември 2021 13:00 ч.
2 СЕМЕЈНА ТЕРАПИЈА Д. БЕЛЕВСКА четврток, 26 август 2021 11:00 ч.
3 ПСИХОЛОГИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА М. ПЕНДАРОВСКИ среда, 25 август 2021 09:00 ч.
4 ОСНОВИ НА ПСИХОТЕРАПИЈА - БИТОЛА А. РИСТЕСКА вторник, 07 септември 2021 10:30 ч.
5 ОСНОВИ НА ПСИХОТЕРАПИЈА - СВЕТИ НИКОЛЕ С. АНЃЕЛКОСКА среда, 08 септември 2021 09:00 ч.
6 ПСИХОСОЦИЈАЛНА ТЕРАПИЈА СО ДЕЦА И МЛАДИ СО ДЕЛИКВЕНТНО ОДНЕСУВАЊЕ С. АНЃЕЛКОСКА среда, 08 септември 2021 09:00 ч.
7 Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИ среда, 25 август 2021 09:00 ч.
8 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА Ѓ. ЌИМОВА ############################ 09:00 ч.
9
ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ вторник, 07 септември 2021 14:00 ч.
Компјутерски системи и мрежи
 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ четврток, 26 август 2021 14:00 ч.
2 НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ среда, 25 август 2021 09:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ четврток, 09 септември 2021 13:00 ч.
4 МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕ Х. САЛКИЧ вторник, 31 август 2021 17:00 ч.
 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИ Х. САЛКИЧ вторник, 31 август 2021 17:00 ч.
2 Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН С. МАНАСОВ четврток, 26 август 2021 14:00 ч.
3 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКА Г. БИЏОВСКИ вторник, 24 август 2021 12:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ четврток, 26 август 2021 14:00 ч.
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БИОИНФОРМАТИКА О. СИМОВ среда, 25 август 2021 09:00 ч.
2 МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИС С. МАНАСОВ четврток, 26 август 2021 14:00 ч.
3 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. МАНАСОВ четврток, 26 август 2021 14:00 ч.
4 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ среда, 01 септември 2021 09:00 ч.
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ вторник, 24 август 2021 12:00 ч.
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 30 август 2021 17:00 ч.
Софтверски технологии
7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ четврток, 09 септември 2021 13:00 ч.
2 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ петок, 27 август 2021 15:00 ч.
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ петок, 27 август 2021 15:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ четврток, 26 август 2021 14:00 ч.
8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊА М. СТЕВАНОВСКИ вторник, 31 август 2021 11:00 ч.
2 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ среда, 25 август 2021 09:00 ч.
3 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ вторник, 24 август 2021 12:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТ В. ГАВРИЛОВА вторник, 31 август 2021 10:00 ч.
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ А. ПЕТРОВСКИ петок, 27 август 2021 15:00 ч.
2 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ вторник, 24 август 2021 12:00 ч.
3 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ четврток, 26 август 2021 14:00 ч.
4 ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИ О. СИМОВ среда, 01 септември 2021 09:00 ч.
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. ПАНЕВ петок, 27 август 2021 09:00 ч.
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 30 август 2021 17:00 ч.
Безбедност при работа
7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО Ц. МИТРЕВСКА понеделник, 30 август 2021 17:00 ч.
2 ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИ С. ЗИКОВСКА сабота, 11 септември 2021 12:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИ Ц. МИТРЕВСКА понеделник, 30 август 2021 17:00 ч.
4 ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕ Ц. МИТРЕВСКА понеделник, 30 август 2021 17:00 ч.
5 БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 26 август 2021 12:00 ч.
8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 26 август 2021 12:00 ч.
2 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 24 август 2021 17:00 ч.
3 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ј. СИЛЈАНОВСКА вторник, 31 август 2021 09:00 ч.
4 ТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 25 август 2021 13:00 ч.
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 26 август 2021 12:00 ч.
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 26 август 2021 12:00 ч.
2 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 09 септември 2021 11:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕ Л. БУРEСКА среда, 01 септември 2021 18:00 ч.
4 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИ С. ЗИКОВСКА сабота, 11 септември 2021 12:00 ч.
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПР Љ. ВЧКОВ вторник, 07 септември 2021 17:30 ч.
2 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 24 август 2021 17:00 ч.
3 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС А. ЧУЧКОВА петок, 27 август 2021 10:30 ч.
4 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 01 септември 2021 12:00 ч.
Правни науки
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КОМИСИСКИ петок, 10 септември 2021 09:00 ч.
2 УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИ В. СТАМЕВСКИ четврток, 02 септември 2021 11:00 ч.
3 ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 01 септември 2021 12:00 ч.
4 ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 01 септември 2021 12:00 ч.
5 ПРАВО НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИСИСКИ петок, 10 септември 2021 13:00 ч.
ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ОТШТЕТНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ петок, 27 август 2021 12:00 ч.
2 АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Е. СПИРОСКА сабота, 04 септември 2021 11:00 ч.
3 СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВО Е. СПИРОСКА сабота, 04 септември 2021 11:00 ч.
4 ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 25 август 2021 12:00 ч.
5 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУ А. ИЛИЕВСКИ петок, 27 август 2021 12:00 ч.
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТ М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 09 септември 2021 11:00 ч.
2 КРИМИНАЛИСТИКА В. СТАМЕВСКИ четврток, 02 септември 2021 11:00 ч.
3 Медицинско казнено право М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 09 септември 2021 11:00 ч.
4 СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 09 септември 2021 11:00 ч.
5 МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО КОМИСИСКИ петок, 10 септември 2021 13:00 ч.
6 ПРАВДА И БНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ О. КРСТЕВСКА понеделник, 06 септември 2021 12:00 ч.
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА О. КРСТЕВСКА понеделник, 06 септември 2021 12:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ КОМИСИСКИ петок, 10 септември 2021 09:00 ч.
3 ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Љ. СТЕФАНОВСКИ четврток, 02 септември 2021 14:00 ч.
4 МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ петок, 27 август 2021 10:00 ч.
5 МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ О. КРСТЕВСКА понеделник, 06 септември 2021 09:00 ч.