Проф. д-р Никола Поповски со објавен труд во зборникот на трудови насловен „Економски медитации“, во издание на МАНУ