Покана за обука на тема „Греани садови под притисок и законска рамка на безбедноста и здравјето при работа“