Одржана седница на Ректорската управа на МСУ за спроведување на настава во време на корона вирус