Известување за премин кон нови платформи за Е-учење и Е-индекс