Последипломски студии

Со воведувањето на нови студиски програми и организација на втор циклус последиплосмки стручни студии, главната цел на нашиот Факултет за информатика е да го подигне степенот на квалитетот на високото образование во областа на информатичките науки преку воспоставување на стандардите усвоени на светски признатите факултети за информатика.

Студиските програми се наменети за студентите кои имаат намера да го продолжат своето информатичко образование и да се занимаваат со специјализирана информатичка струка.

Факултетот за информатика нуди две насоки на последипломските студии. Од последипломските студии нудиме специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС) и магистерски (петта година – до 300 ЕКТС).

 • Втор циклус на студии
  • Специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС кредити)
   • Софтверски технологии (3+1+1)
   • Компјутерски системи и мрежи (3+1+1)
  • Магистерски (петта година – до 300 ЕКТС кредити)
   • Софтверски технологии (3+1+1)
   • Компјутерски системи и мрежи (3+1+1)

Насока Софтверски технологии (3+1+1)

Поаѓајќи од основните постулати на современата информатичка наука и трендот за имплементирање на софтверски решенија во сите сфери на човековото живеење во светот, Факутетот за информатика при МСУ воведе специјализирана студиска програма од оваа комплексна и динамична област, која на студентот ќе му понуди можност да се стекне со проширено стручно знаење и вештини, како и истото тоа да го примени во пракса.

Софтверски технологии е студиска програма која на студентот му нуди можност да го прошири своето знаење во повеќе софтверски дисциплини од областа на компјутерските науки. Се очекува студентот во рамки на овој циклус на студии да се профилира во стручен кадар кој поседува проширено знаење и вештини не само за теоретска, туку и за практична примена на софтверските технологии, со што ќе даде свој придонес кон развојот на применетата информатика во Република Македонија.Специјалистичките студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на специјалистичките студии можат да направат студенти кои при претходните студии се стекнале со најмалку 180 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 240 ЕКТС кредити и можат да направат упис во петта година (магистерски студии).

Магистерските студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на магистерските студии можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале со најмалку 240 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 300 ЕКТС кредити и стручен назив магистер по информатика – софтверски технологии (Master of computer science – Legum Magister LL.M).

Во рамките на едногодишните студии предвидено е студентот да положи вкупно 8 предмети, односно по 4 во секој семестар.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

Наставна програма

Специјалистички (четврта година) до 240 ЕКТС

Факултет за информатика
Насока Софтверски технологии
Специјалистички, до 240 ЕКТС, четврта година
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Квалитет на софтвер и тестирање Задолжителен 8 240
2 Дизајн на бизнис софтвер Задолжителен 8 240
3 Безбедност и криптографија Задолжителен 8 240
4 Како да се биде успешен во бизнисот Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
1 Менаџмент на софтверски барања Задолжителен 8 240
2 Системски софтвер Задолжителен 8 240
3 Напредно визуелно програмирање Задолжителен 8 240
4 Психологија на бизнисот Задолжителен 6 180

Магистерски (петта година), 300 ЕКТС

Факултет за информатика
Насока Софтверски технологии
Магистерски, 300 ЕКТС, петта година
9 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Релациски бази на податоци Задолжителен 8 240
2 Напредна компјутерска графика Задолжителен 8 240
3 ГИС во бизнисот Задолжителен 8 240
4 Интелигентни KNX системи Задолжителен 6 180
10 СЕМЕСТАР
1 Стручна пракса Задолжителен 8 240
2 Магистерски труд Задолжителен 8 240
3 Електронско учење Изборен 7 210
4 Методологија и научна теорија Изборен 7 210


 


Насока Компјутерски системи и мрежи (3+1+1)

Современите трендови на пазарот на трудот наметнуваат потреба од кадар со потесна област на специјализација и владеење на конкретна проблематика. Реформата на јавниот сектор наметнува потреба од ангажирање стручни и професионални кадри, специјалисти и добри познавачи од областа на информатички науки, особено имплементирање на современи компјутерски системи и мрежи.

Насоката Компјутерски системи и мрежи им овозможува на идните студенти да се запознаат со основните концепти заеднички за сите модерни оперативни системи, да ги совладаат основните криптографски принципи и методи, да ги изучат основните крипто-дизајни и практично да ги користат изучените крипто системи. Помеѓу другото, студентите ќе стекнат знаења и вештини за користење на ГИС технологија, проектирање компјутерски системи базирани на мобилни технологии, а ќе ги научат и последните технолошки напредоци и светските трендови од доменот на Е-бизнисот.Специјалистичките студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на специјалистичките студии можат да направат студенти кои при претходните студии се стекнале со најмалку 180 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 240 ЕКТС кредити и можат да направат упис во петта година (магистерски студии).

Магистерските студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на магистерските студии можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале со најмалку 240 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 300 ЕКТС кредити и стручен назив магистер по информатика – компјутерски системи и мрежи (Master of computer science – Legum Magister LL.M).

Во рамките на едногодишните студии предвидено е студентот да положи вкупно 8 предмети, односно по 4 во секој семестар.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

Наставна програма

Специјалистички (четврта година), до 240 ЕКТС

Факултет за информатика
Насока Компјутерски системи и мрежи
Специјалистички, до 240 ЕКТС, четврта година
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС Оптовареност
1 Напредни оперативни системи Задолжителен 8 240
2 Безбедност и криптографија Задолжителен 8 240
3 ГИС во бизнисот Задолжителен 8 240
4 Мобилни технологии и програмирање Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
1 Сензорски системи Задолжителен 8 240
2 E-бизнис, архитектура и дизајн Задолжителен 8 240
3 Напредна компјутерска графика Задолжителен 8 240
4 Како да се биде успешен во бизнисот Задолжителен 6 180

Магистерски (петта година), 300 ЕКТС

Факултет за информатика
Насока Компјутерски системи и мрежи
Магистерски, 300 ЕКТС, петта година
9 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Биоинформатика Задолжителен 8 240
2 Мрежни анализи во ГИС Задолжителен 8 240
3 Електронско учење Задолжителен 8 240
4 Системски софтвер Задолжителен 6 180
10 СЕМЕСТАР
1 Стручна пракса Задолжителен 8 240
2 Магистерски труд Задолжителен 8 240
3 Напредно визуелно програмирање Задолжителен 8 240
4 Методологија и научна теорија Задолжителен 6 180


Факултет за информатика | 2017

Уписите на додипломските студии на Факултетот за информатика се веќе започнати! ⏰Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика, а за таа цел имаме ангажирано професори кои се врвни експерти во својата област и имаат практично информатичко искуство, стекнато со реализација на проекти во светски рамки.И Вие сакате да студирате информатика? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fi/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Thursday, June 29, 2017