11-тата меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“ се одржа онлајн