Додипломски студии

На Факултетот за правни науки во моментов се акредитирани тригодишни општи студии по право (Правни студии 3+1), а во четвртата година се избира еден од петте модули. Со завршени тригодишни студии студентот се стекнува со стручен назив правник, додека после четвртата година се стекнува со стручен назив дипломиран правник.

Правни студии (3+1)

Факултет за правни науки
Правни науки
Правник
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Вовед во правото Задолжителен 8 240
2 Социологија на правото Задолжителен 7 210
3 Римско право Задолжителен 7 210
4 Право на информатичка технологија Задолжителен 8 240
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Уставно право Задолжителен 8 240
6 Историја на правото Задолжителен 8 240
7 Општ дел на граѓ. право и стварно право Задолжителен 8 240
8 Странски јазик Задолжителен 3 90
9 Академско пишување Задолжителен 3 90
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Облигационо право Задолжителен 7 210
2 Семејно право Задолжителен 7 210
3 Трудово право Задолжителен 7 210
4 Основи на економијата Задолжителен 5 150
5 Управување со човечки ресурси Задолжителен 4 120
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
6 Правна реторика Задолжителен 7 210
7 Наследно право Задолжителен 7 210
8 Трговско право Задолжителен 8 240
9 Казнено право Задолжителен 8 240
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Финансии и Финансово право Задолжителен 7 210
2 Меѓународно јавно право Задолжителен 8 240
3 Право на интелектуална сопственост Задолжителен 8 240
4 Право на ЕУ Задолжителен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Меѓународно приватно право Задолжителен 7 210
6 Граѓанско процесно право Задолжителен 8 240
7 Казнено процесно право Задолжителен 8 240
8 Административно право Задолжителен 7 210

Првите три години се општи студии по право, а во четвртата година студентите избираат еден од следниве модули:

Изборни модули

Административно право и јавна администрација (3+1)

Факултет за правни науки
Административно право и јавна администрација
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Управно процесно право Задолжителен 8 240
3 Јавна и државна администрација Задолжителен 8 240
4 Управно судство Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Административно право  – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Граѓанско право (3+1)

Факултет за правни науки
Граѓанско право
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Авторско право Задолжителен 8 240
3 Право на индустриска сопственост Задолжителен 8 240
4 Договорно право Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Граѓанско право-применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Казнено право (3+1)

Факултет за Правни науки
Казнено право
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Криминологија Задолжителен 8 240
3 Пенологија Задолжителен 8 240
4 Малолетничко казнено право Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Казнено право-применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија (3+1)

Факултет за Правни науки
Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Меѓународно право за правата на човекот Задолжителен 8 240
3 Дипломатско и конзуларно право Задолжителен 8 240
4 Меѓународни организации Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Финансии и деловно право (3+1)

Факултет за Правни науки
Финансии и деловно право
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Стечај и стечајна постапка Задолжителен 8 240
3 Даночно право Задолжителен 8 240
4 Електронска трговија Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Трговско право – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

По дипломирањето студентите се стекнуваат со стручен назив Дипломиран правник.