Додипломски студии

Студиските програми на Факултетот за правни науки ги следат светските трендови на современата наука и пракса во најразвиените земји и нудат интердисциплинарен пристап преку организација на студиите на три нивоа (3+1+1), односно два циклуси на студии кои опфаќаат квалитетни додипломски и последипломски правни студии.

Вака предвидената структурна организација на студиската програма на правните студии му овозможува на студентот по завршување на првото ниво на студии да се стекне со општи познавања од областа на правото и да добие диплома „правник“, како и да продолжи со натамошна специјализација на една од петте специјализирани студиски програми и да се стекне со напредни познавања од областа на правото и да добие диплома „дипломиран правник“.

На Факултетот за правни науки во моментов се акредитирани тригодишни општи студии по право – Правни студии (3+1), а во четвртата година се избира еден од петте модули. Со завршени тригодишни студии студентот се стекнува со стручен назив правник, додека после завршување четвртата година се стекнува со стручен назив дипломиран правник.


Правни студии (тригодишни)

Студиската програма на првиот циклус на правни студии, односно додипломските студии е со траење од три години (шест семестри) и опфаќа изучување на 26 задолжителни предмети кои носат 180 кредити. Овие предмети му овозможуваат на студентот да се стекне со општо правно образование. Наставата во овие 3 години (шест семестри) се одвива во вкупно 1302 часа. Согласно Законот за високото образование со завршувањето на првите три години од правните студии, студентот добива диплома за стекнат стручен назив  „правник“.

Правни студии (3+1)

Факултет за правни науки
Правни науки
Правник
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Вовед во правото Задолжителен 8 240
2 Социологија на правото Задолжителен 7 210
3 Римско право Задолжителен 7 210
4 Право на информатичка технологија Задолжителен 8 240
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Уставно право Задолжителен 8 240
6 Историја на правото Задолжителен 8 240
7 Општ дел на граѓ. право и стварно право Задолжителен 8 240
8 Странски јазик Задолжителен 3 90
9 Академско пишување Задолжителен 3 90
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Облигационо право Задолжителен 7 210
2 Семејно право Задолжителен 7 210
3 Трудово право Задолжителен 7 210
4 Основи на економијата Задолжителен 5 150
5 Управување со човечки ресурси Задолжителен 4 120
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
6 Правна реторика Задолжителен 7 210
7 Наследно право Задолжителен 7 210
8 Трговско право Задолжителен 8 240
9 Казнено право Задолжителен 8 240
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Финансии и Финансово право Задолжителен 7 210
2 Меѓународно јавно право Задолжителен 8 240
3 Право на интелектуална сопственост Задолжителен 8 240
4 Право на ЕУ Задолжителен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Меѓународно приватно право Задолжителен 7 210
6 Граѓанско процесно право Задолжителен 8 240
7 Казнено процесно право Задолжителен 8 240
8 Административно право Задолжителен 7 210


Изборни модули (едногодишни – 60 ЕКТС)

Изборните модули се наменети за студентите кои имаат намера да го продолжат своето правничко образование и да се занимаваат со специјализирана правна струка. Студентот може да го продолжи своето образование на една од петте специјализирани насоки во четвртата година од студиите, односно да освои дополнителни 60 ЕКТС.

Студиските програми траат една година (два семестри) и со нивното  завршување, заедно со првиот циклус, по вкупно стекнатите 240 кредити  и  одбрана  на  завршен  дипломски  труд, студентот се  стекнува  стручниот  назив „дипломиран правник“.

Во четвртата година студентите избираат еден од следниве модули:

Изборни модули

Административно право и јавна администрација (3+1)

Факултет за правни науки
Административно право и јавна администрација
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Управно процесно право Задолжителен 8 240
3 Јавна и државна администрација Задолжителен 8 240
4 Управно судство Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Административно право  – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Граѓанско право (3+1)

Факултет за правни науки
Граѓанско право
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Авторско право Задолжителен 8 240
3 Право на индустриска сопственост Задолжителен 8 240
4 Договорно право Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Граѓанско право-применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Казнено право (3+1)

Факултет за правни науки
Казнено право
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Криминологија Задолжителен 8 240
3 Пенологија Задолжителен 8 240
4 Малолетничко казнено право Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Казнено право-применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија (3+1)

Факултет за правни науки
Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Меѓународно право за правата на човекот Задолжителен 8 240
3 Дипломатско и конзуларно право Задолжителен 8 240
4 Меѓународни организации Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

Финансии и деловно право (3+1)

Факултет за правни науки
Финансии и деловно право
Дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Стечај и стечајна постапка Задолжителен 8 240
3 Даночно право Задолжителен 8 240
4 Електронска трговија Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Трговско право – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

По дипломирањето студентите се стекнуваат со стручен назив Дипломиран правник.