Софтверски технологии (3+1+1)

Насока Софтверски технологии (3+1+1)

Последипломските студии на насоката Софтверски технологии се организирани на следниов начин:

 • Специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС кредити)
  • Софтверски технологии (3+1+1)
 • Магистерски (петта година – до 300 ЕКТС кредити)
  • Софтверски технологии (3+1+1)

Поаѓајќи од основните постулати на современата информатичка наука и трендот за имплементирање на софтверски решенија во сите сфери на човековото живеење во светот, Факутетот за информатика при МСУ воведе специјализирана студиска програма од оваа комплексна и динамична област, која на студентот ќе му понуди можност да се стекне со проширено стручно знаење и вештини, како и истото тоа да го примени во пракса.

Софтверски технологии е студиска програма која на студентот му нуди можност да го прошири своето знаење во повеќе софтверски дисциплини од областа на компјутерските науки. Се очекува студентот во рамки на овој циклус на студии да се профилира во стручен кадар кој поседува проширено знаење и вештини не само за теоретска, туку и за практична примена на софтверските технологии, со што ќе даде свој придонес кон развојот на применетата информатика во Република Северна Македонија.Специјалистички (четврта година)


Име на насоката: Софтверски технологии
Факултет: Факултет за информатика
Тип на студии: последипломски (втор циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Времетраење на студиите: 1 година (два семестри)
Услов за упис: стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити
Вкупно предмети: 8
ЕКТС кредити на програмата: 60
ЕКТС по завршувањето: 240
Годишна школарина: 1530 евра


Специјалистичките студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на специјалистичките студии можат да направат студенти кои при претходните студии се стекнале со најмалку 180 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 240 ЕКТС кредити и можат да направат упис во петта година (магистерски студии).

Факултет за информатика
Насока Софтверски технологии
Специјалистички, до 240 ЕКТС, четврта година
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Квалитет на софтвер и тестирање Задолжителен 8 240
2 Дизајн на бизнис софтвер Задолжителен 8 240
3 Безбедност и криптографија Задолжителен 8 240
4 Како да се биде успешен во бизнисот Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
1 Менаџмент на софтверски барања Задолжителен 8 240
2 Системски софтвер Задолжителен 8 240
3 Напредно визуелно програмирање Задолжителен 8 240
4 Психологија на бизнисот Задолжителен 6 180


Магистерски (петта година)


Име на насоката: Софтверски технологии
Факултет: Факултет за информатика
Тип на студии: последипломски (втор циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Времетраење на студиите: 1 година (два семестри)
Услов за упис: стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити
Вкупно предмети: 8
ЕКТС кредити на програмата: 60
ЕКТС по завршувањето: 300
Стручен назив: Магистер по информатика – софтверски технологии
Годишна школарина: 1530 евра


Магистерските студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на магистерските студии можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале со најмалку 240 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 300 ЕКТС кредити и стручен назив магистер по информатика – софтверски технологии (Master of computer science – Legum Magister LL.M).

Во рамките на едногодишните студии предвидено е студентот да положи вкупно 8 предмети, односно по 4 во секој семестар.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

Факултет за информатика
Насока Софтверски технологии
Магистерски, 300 ЕКТС, петта година
9 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Релациски бази на податоци Задолжителен 8 240
2 Напредна компјутерска графика Задолжителен 8 240
3 ГИС во бизнисот Задолжителен 8 240
4 Интелигентни KNX системи Задолжителен 6 180
10 СЕМЕСТАР
1 Стручна пракса Задолжителен 8 240
2 Магистерски труд Задолжителен 8 240
3 Електронско учење Изборен 7 210
4 Методологија и научна теорија Изборен 7 210

Услови за упис

Право на запишување на втор циклус на студии имаат кандидатите со завршен прв циклус на студии со стекнати 240 ЕКТС (завршени четиригодишни студии) или 180 ЕКТС (завршени тригодишни студии). Дали кандидатот ќе се запише во четврта или петта година зависи од бројот на дотогаш стекнатите кредити.
Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети и странски државјани (регулирано со закон).
Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.


Документи за упис

При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

 •  Диплома за завршен прв циклус на студии;
 •  Уверение за положени испити;
 •  Извод од матична книга на родените;
 •  Фотокопија од лична карта;
 •  4 мали слики во боја

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 или во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16.


Школарина

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1530 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, за студенти на МСУ кои од прв продолжуваат на втор циклус на студии 10%, како и 20% за бранители.


Факултет за информатика | 2017

Уписите на додипломските студии на Факултетот за информатика се веќе започнати! ⏰Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика, а за таа цел имаме ангажирано професори кои се врвни експерти во својата област и имаат практично информатичко искуство, стекнато со реализација на проекти во светски рамки.И Вие сакате да студирате информатика? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fi/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Thursday, June 29, 2017


CAPTCHA
Please wait...