Додипломски студии

Нашиот факултет нуди две насоки на додипломските студии по информатика. Студиите се со времетраење од три години.

  • Додипломски (180 ЕКТС кредити)
    • Компјутерски системи и мрежи (3+2)
    • Софтверски технологии (3+2)

Насока Компјутерски системи и мрежи (3+2)

Оваа насока им дава широки знаења на студентите и им помага да разберат како софтверот може да се контролира на еден или повеќе компјутери, земајќи ги во предвид сигурноста, вмрежувањето и оперативните системи. Ова е техничка насока која на студентите ќе им помогне да се стекнат со добри програмерски вештини.Предметите се концентрираат на практични и применливи содржини како програмирање, компјутерска архитектура, компјутерски мрежи, оперативни системи, софтверско инженерство, како и апликативни програми. Студиите се во траење од три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС.

Во програмата ќе се изучуваат основните модели за комуникации, протоколи и нивна основна архитектура, начини за пренос на податоци, преносни медиуми и средства, кодирање на податоци, податочни комуникациски посредници, контрола на податочни врски, технологија, архитектура и системи… Цели на програмата се совладување на теориските основи за функционирање на компјутерските мрежи, како и стекнување со практични вештини за управување со нив.

Во рамките на тригодишните студии се опфатени 24 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 2 задолжителни и 4 изборни предмети. Од можните 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

По дипломирањето ќе се стекнете со стручен назив дипломиран инженер по информатика.

Наставна програма

Компјутерски системи и мрежи

Факултет за информатика
Насока Компјутерски системи и мрежи, 180 ЕКТС
Дипломиран инженер по информатика
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Основи на програмирање Задолжителен 8 240
2 Апликативни програми Задолжителен 8 240
3 Алгоритми и структура на податоци Изборен 7 210
4 Математика Изборен 7 210
5 Англиски јазик Изборен 7 210
6 Теорија на информации Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Компјутерска архитектура Задолжителен 8 240
8 Објектно програмирање Задолжителен 8 240
9 Просторни информациски системи Изборен 7 210
10 Компјутерско инженерство и менаџмент Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Компјутерски мрежи 1 Задолжителен 8 240
2 Визуелно програмирање Задолжителен 8 240
3 Управување со IT проекти Изборен 7 210
4 Софтверско инженерство Изборен 7 210
5 Развој на ГИС системи Изборен 7 210
6 Безбедност на компјутерски системи Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Бази на податоци Задолжителен 8 240
8 Оперативни системи Задолжителен 8 240
9 Компјутерска графика Изборен 7 210
10 WEB  дизајн Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Компјутерски мрежи 2 Задолжителен 8 240
2 Интернет технологии Задолжителен 8 240
3 Развој на ГИС системи Изборен 7 210
4 Основи на интелигентни системи Изборен 7 210
5 Информатичка етика Изборен 7 210
6 Безбедност на компјутерски системи Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Проектна работа Задолжителен 8 240
8 Напредно проектирање Задолжителен 8 240
9 Интеракција човек-компјутер Изборен 7 210
10 Безжични и мобилни технологии Изборен 7 210
11 Логичко дизајнирање на информациони системи Ун. изборен 7 210
12 Основи на интелигентни системи Ун. изборен 7 210Насока Софтверски технологии (3+2)

Софтверските технологии се однесуваат на дизајнирање, развивање и користење комплексни информатички системи. Програмирањето, компјутерското и софтверското инженерство се еднакво акцентирани во наставата и преку низа практични вежби и задачи ќе можете да добиете познавања од овие области. Од системите се очекува да функционираат правилно во секое време и да бидат флексибилни. Токму овде настапува Вашата кариера како инженер по информатика!Предметите ги запознаваат студентите со основните концепти на програмирање и алгоритамски начин на размислување за решавање на проблеми, архитектурата на компјутерските системи и начинот на нивното функционирање, начини на реализирање ГИС проекти, Web дизајн… Студиите се во траење од три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС.

Генерално, насоката ги подготвува студентите за кариерата како софтверски инженери или софтверски архитекти во контекст на софтверското инженерство. Притоа, со помош на домашни задачи, студентите ќе имаат можност да ги вежбаат научените работи и да се усовршуваат. Ќе знаат како се креираат компоненти и како се употребуваат во софтверскиот развој.

Во рамките на тригодишните студии се опфатени 24 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 2 задолжителни и 4 изборни предмети. Од можните 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

По дипломирањето ќе се стекнете со стручен назив дипломиран инженер по информатика.

Наставна програма

Софтверски технологии

Факултет за информатика
Насока Софтверски технологии, 180 ЕКТС
Дипломиран инженер по информатика
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Основи на програмирање Задолжителен 8 240
2 Апликативни програми Задолжителен 8 240
3 Алгоритми и структура на податоци Изборен 7 210
4 Математика Изборен 7 210
5 Англиски јазик Изборен 7 210
6 Теорија на информации Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Компјутерска архитектура Задолжителен 8 240
8 Објектно програмирање Задолжителен 8 240
9 Просторни информациски системи Изборен 7 210
10 Компјутерско инженерство и менаџмент Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 WEB  дизајн Задолжителен 8 240
2 Софтверско инженерство Задолжителен 8 240
3 Анализа на софтверски потреби Изборен 7 210
4 Математика 2 Изборен 7 210
5 Конструкција на софтвер Изборен 7 210
6 Компјутерски мрежи Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Интернет технологии Задолжителен 8 240
8 Управување со IT проекти Задолжителен 8 240
9 Интеракција човек-компјутер Изборен 7 210
10 Развој на ГИС системи Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Интернет програмирање Задолжителен 8 240
2 Бази на податоци 1 Задолжителен 8 240
3 Оперативни системи Изборен 7 210
4 Мултимедиски системи Изборен 7 210
5 Конструкција на софтвер Изборен 7 210
6 Компјутерска графика Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Проектна работа Задолжителен 8 240
8 Визуелно програмирање Задолжителен 8 240
9 Бази на податоци 2 Изборен 7 210
10 Логичко дизајнирање на  информациони системи Изборен 7 210
11 Основи на интелигентни системи Ун. изборен 7 210
12 Системски софтвер Ун. изборен 7 210


Факултет за информатика | 2017

Уписите на додипломските студии на Факултетот за информатика се веќе започнати! ⏰Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика, а за таа цел имаме ангажирано професори кои се врвни експерти во својата област и имаат практично информатичко искуство, стекнато со реализација на проекти во светски рамки.И Вие сакате да студирате информатика? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fi/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Thursday, June 29, 2017