Декан

проф. д-р Сашо Манасов


Предмети:

Свети Николе:

– Просторни информациски системи
– ГИС во бизнисот
– Основи на интелигентни системи
– Информатичка етика
– Е-бизнис, архитектура и дизајн
– Како да се биде успешен во бизнисот

Битола:

– Просторни информациски системи
– ГИС во бизнисот
– Основи на интелигентни системи
– Информатичка етика
– Е-бизнис, архитектура и дизајн
– Како да се биде успешен во бизнисот

проф. д-р Орце Симов


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на програмирање
– Интернет технологии
– Алгоритми и структура на податоци
– Напредни оперативни системи
– Компјутерска архитектура
– Објектно програмирање
– Оперативни системи
– Системски софтвер

Битола:

– Напредни оперативни системи
– Системски софтвер

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Софтверско инженерство
– Логичко дизајнирање на информациони системи
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци
– Бази на податоци 1
– Бази на податоци 2

Битола

– Софтверско инженерство
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци 1
– Бази на податоци 2

проф. д-р Горан Биџовски


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски анимации
– Компјутерска графика
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Напредно визуелно програмирање
– Анализа на софтверски потреби

Битола:

– Компјутерска графика
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Анализа на софтверски потреби
– Софтверска ергономија
– Напредно визуелно програмирање

проф. д-р Маријан Стевановски


Предмети:

Свети Николе:

– Апликативни програми
– Конструкција на софтвер
– Безбедност на компјутерски системи
– Безбедност и криптографија
– Вештачка интелегенција
– Управување со IT проекти
– Менаџмент на софтверски барања
– Како да се биде успешен во бизнисот

Битола:

– Апликативни програми
– Конструкција на софтвер
– Безбедност и криптографија
– Вештачка интелегенција
– Менаџмент на софтверски барања
– Како да се биде успешен во бизнисот

проф. д-р Мимоза А. Јанкуловска


Предмети:

Свети Николе:

– Оперативни системи
– Интернет програмирање
– Интернет технологии
– Визуелно програмирање

Битола:

– Основи на програмирање
– Алгоритми и структура на податоци
– Оперативни системи
– Интернет програмирање
– Компјутерска архитектура
– Интернет технологии
– Објектно програмирање
– Визуелно програмирање

проф. д-р Самоил Малчевски


Предмети:

Свети Николе:

– Математика
– Математика 2

Битола:

– Математика
– Математика 2

проф. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик

Битола:

– Англиски јазик

проф. д-р Хаџиб Салкич


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски мрежи
– Компјутерски мрежи 1
– Компјутерски мрежи 2
– Мобилни технологии и програмирање
– Напредно проектирање компјутерски мрежи
– Сензорски системи
– Интеракција човек – компјутер

Битола:

– Компјутерски мрежи

доц. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

доц. д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис


CAPTCHA image