Наставен кадар

Декан

проф. д-р Орце Симов


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на програмирање
– Алгоритми и структура на податоци
– Објектно програмирање
– Компјутерска архитектура
– Интернет технологии
– Оперативни системи
– Напредни оперативни системи
– Биоинформатика
– Системски софтвер
– Интелигентни KNX системи

Битола:

– Системски софтвер
– Компјутерска архитектура
– Објектно програмирање
– Напредни оперативни системи
– Биоинформатика
– Интелигентни KNX системи

проф. д-р Сашо Манасов


Предмети:

Свети Николе:

– Просторни информатички системи
– Развој на ГИС системи
– Основи на интелигентни системи
– Информатичка етика
– ГИС во бизнисот
– Проектна работа
– Како да се биде успешен во бизнисот
– Е-бизнис, архитектура и дизајн
– Мрежни анализи во ГИС
– Електронско учење

Битола:

– Просторни информатички системи
– Проектна работа
– Како да се биде успешен во бизнисот
– ГИС во бизнисот
– Е-бизнис, архитектура и дизајн
– Мрежни анализи во ГИС
– Електронско учење

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Економија

Битола:

– Основи на Економија

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на информатика
– Софтверско инженерство
– Бази на податоци
– Логичко дизајнирање на информациони системи
– Дизајн на бизнис софтвер
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци 1
– Бази на податоци 2
– Релациски бази на податоци

Битола

– Основи на информатика
– Софтверско инженерство
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци 1
– Бази на податоци 2
– Дизајн на бизнис софтвер
– Релациски бази на податоци

проф. д-р Горан Биџовски


Предмети:

Свети Николе:

– Визуено програмирање
– Веб дизајн
– Интеракција човек – компјутер
– Напредна компјутерска графика
– Напредно визуелно програмирање
– Како да се биде успешен во бизнисот
– Анализа на софтверски потреби
– Компјутерска графика

Битола:

– Анализа на софтверски потреби
– Компјутерска графика
– Напредно визуелно програмирање
– Како да се биде успешен во бизнисот
– Напредна компјутерска графика

м-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнисот

Битола:

– Психологија на бизнисот

проф. д-р Марјан Стевановски


Предмети:

Свети Николе:

– Апликативни програми
– Дизајн на корпоративен идентитет
– Веб дизајн
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Управување со IT проекти
– Оперативни системи
– Основи на интелигентни системи
– Визуелно програмирање
– Менаџмент на софтверски потреби

Битола:

– Создавање на ВЕБ сајтови
– Основи на интелигентни системи
– Визуелно програмирање
– Менаџмент на софтверски потреби

проф. д-р Мимоза А. Јанкуловска


Предмети:

Свети Николе:

– Интернет програмирање
– Визуелно програмирање

Битола:

– Основи на програмирање
– Алгоритми и структура на податоци
– Оперативни системи
– Интернет програмирање

проф. д-р Самоил Малчевски


Предмети:

Свети Николе:

– Математика
– Математика 2
– Методологија и научна теорија

Битола:

– Математика
– Математика 2
– Методологија и научна теорија

проф. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик

Битола:

– Англиски јазик

проф. д-р Хаџиб Салкич


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски мрежи 2
– Компјутерски мрежи 1
– Мобилни технологии и програмирање
– Напредно проектирање компјутерски мрежи
– Сензорски системи

Битола:

– Сензорски системи
– Мобилни технологии и програмирање

проф. д-р Димитар Богатинов


Предмети:

Свети Николе:

– Безбедност и криптографија
– Безбедност на компјутерски системи
– Интернет технологии

Битола:

– Безбедност и криптографија

проф. д-р Страхил Панев


Предмети:

Свети Николе:

– Управување со ИТ проекти

доц. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент


CAPTCHA
Please wait...