Наставен кадар

Декан

проф. д-р Орце Симов


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на програмирање
– Алгоритми и структура на податоци
– Интернет технологии
– Оперативни системи
– Компјутерска архитектура
– Објектно програмирање
– Напредни оперативни системи
– Биоинформатика
– Интелигентни KNX системи
– Системски софтвер
– Стручна пракса
– Магистерски труд

Битола:

– Основи на програмирање
– Алгоритми и структура на податоци
– Интернет технологии
– Оперативни системи
– Компјутерска архитектура
– Објектно програмирање
– Напредни оперативни системи
– Биоинформатика
– Интелигентни KNX системи
– Системски софтвер

проф. д-р Сашо Манасов


Предмети:

Свети Николе:

– Развој на ГИС системи
– Стручна пракса
– Информатичка етика
– Основи на интелигентни системи
– Просторни информатички системи
– Проектна работа
– Како да се биде успешен во бизнисот
– ГИС во бизнисот
– Е-бизнис, архитектура и дизајн
– Мрежни анализи во ГИС
– Електронско учење
– Магистерски труд

Битола:

– Развој на ГИС системи
– Просторни информатички системи
– Основи на интелигентни системи
– Проектна работа
– Како да се биде успешен во бизнисот
– ГИС во бизнисот
– Е-бизнис, архитектура и дизајн
– Мрежни анализи во ГИС
– Електронско учење

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Економија

Битола:

– Основи на Економија

проф. д-р Жанета Сервини


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски мрежи
– Интернет технологии
– Управување со ИТ проекти
– Апликативни ГИС програми
– Апликативни програми
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Софтверска ергономија

Битола:

– Компјутерски мрежи
– Интернет технологии
– Управување со ИТ проекти
– Апликативни ГИС програми
– Апликативни програми
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Софтверска ергономија

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на информатика
– Софтверско инженерство
– Бази на податоци
– Логичко дизајнирање на информациони системи
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци 1
– Бази на податоци 2
– Дизајн на бизнис софтвер
– Релациски бази на податоци

Битола

– Основи на информатика
– Софтверско инженерство
– Бази на податоци
– Логичко дизајнирање на информациони системи
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци 1
– Бази на податоци 2
– Дизајн на бизнис софтвер
– Релациски бази на податоци
– Стручна пракса
– Магистерски труд

проф. д-р Горан Биџовски


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски анимации
– Веб дизајн
– Интеракција човек – компјутер
– Напредно визуелно програмирање
– Напредна компјутерска графика
– Анализа на софтверски потреби
– Софтверска ергономија
– Компјутерска графика
– Како да се биде успешен во бизнисот

Битола:

– Компјутерски анимации
– Веб дизајн
– Интеракција човек – компјутер
– Напредно визуелно програмирање
– Напредна компјутерска графика
– Анализа на софтверски потреби
– Софтверска ергономија
– Компјутерска графика
– Како да се биде успешен во бизнисот
– Стручна пракса
– Магистерски труд

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Методологија и научна теорија
– Психологија на бизнисот

Битола:

– Методологија и научна теорија
– Психологија на бизнисот

проф. д-р Марјан Стевановски


Предмети:

Свети Николе:

– Апликативни програми
– Дизајн на корпоративен идентитет
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Управување со IT проекти
– Оперативни системи
– Основи на интелигентни системи
– Менаџмент на софтверски барања

Битола:

– Дизајн на корпоративен идентитет
– Основи на интелигентни системи
– Менаџмент на софтверски барања

проф. д-р Мимоза А. Јанкуловска


Предмети:

Свети Николе:

– Интернет програмирање
– Визуелно програмирање

Битола:

– Интернет програмирање
– Визуелно програмирање
– Основи на програмирање
– Објектно програмирање
– Компјутерска архитектура
– Бази на податоци 2
– Алгоритми и структура на податоци
– Оперативни системи

проф. д-р Самоил Малчевски


Предмети:

Свети Николе:

– Математика
– Математика 2
– Методологија и научна теорија

Битола:

– Математика
– Математика 2
– Методологија и научна теорија

проф. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик

Битола:

– Англиски јазик

проф. д-р Хаџиб Салкич


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски мрежи 2
– Компјутерски мрежи 1
– Мобилни технологии и програмирање
– Напредно проектирање компјутерски мрежи
– Сензорски системи

проф. д-р Димитар Богатинов


Предмети:

Свети Николе:

– Безбедност и криптографија
– Безбедност на компјутерски системи
– Интернет технологии

Битола:

– Безбедност и криптографија

проф. д-р Страхил Панев


Предмети:

Свети Николе:

– Управување со ИТ проекти


CAPTCHA
Please wait...