Наставен кадар

Декан

проф. д-р Сашо Манасов


Предмети:

Свети Николе:

– Просторни информациски системи
– Развој на ГИС системи
– Основи на интелигентни системи
– Безбедност на комјутерски системи
– Информатичка етика
– Е-бизнис, архитектура и дизајн
– ГИС во бизнисот
– Како да се биде успешен во бизнисот
– Мрежни анализи во ГИС
– Електронско учење
– Стучна пракса
– Магистерски труд

Битола:

– Просторни информациски системи
– Апликативни ГИС програми
– ГИС во бизнисот

проф. д-р Орце Симов


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на програмирање
– Интернет технологии
– Алгоритми и структура на податоци
– Напредни оперативни системи
– Компјутерска архитектура
– Објектно програмирање
– Оперативни системи
– Системски софтвер
– Биоинформатика
– Интелигентни KNX системи
– Стучна пракса
– Магистерски труд

Битола:

– Напредни оперативни системи
– Системски софтвер
– Интернет технологии
– Биоинформатика
– Интелигентни KNX системи
– Стучна пракса
– Магистерски труд

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Економија

Битола:

– Основи на Економија

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на информатика
– Софтверско инженерство
– Логичко дизајнирање на информациони системи
– Дизајн на бизнис софтвер
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци
– Бази на податоци 1
– Бази на податоци 2
– Релациски бази на податоци

Битола

– Основи на информатика
– Софтверско инженерство
– Дизајн на бизнис софтвер
– Квалитет на софтвер и тестирање
– Бази на податоци 1
– Релациски бази на податоци
– Стручна пракса
– Магистерски труд

проф. д-р Горан Биџовски


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски анимации
– Компјутерска графика
– ВЕБ дизајн
– Напредна компјутерска графика
– Напредно визуелно програмирање
– Анализа на софтверски потреби
– Софтверска ергономија
– Анализа на софтверски потреби

Битола:

– Компјутерска графика
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Анализа на софтверски потреби
– Софтверска ергономија
– Напредно визуелно програмирање
– Напредна компјутерска графика
– Стручна пракса
– Магистерски труд

проф. д-р Маријан Стевановски


Предмети:

Свети Николе:

– Апликативни програми
– Конструкција на софтвер
– Создавање на ВЕБ сајтови
– Безбедност на компјутерски системи
– Безбедност и криптографија
– Вештачка интелигенција
– Управување со ИТ проекти
– Менаџмент на софтверски потреби
– Дизајн на корпоративен идентитет

Битола:

– Апликативни програми
– Конструкција на софтвер
– Вештачка интелигенција
– Менаџмент на софтверски потреби
– Дизајн на корпоративен идентитет

проф. д-р Мимоза А. Јанкуловска


Предмети:

Свети Николе:

– Интернет програмирање
– Визуелно програмирање

Битола:

– Основи на програмирање
– Алгоритми и структура на податоци
– Оперативни системи
– Компјутерска архитектура
– Објектно програмирање
– Визуелно програмирање
– Бази на податоци 2

проф. д-р Самоил Малчевски


Предмети:

Свети Николе:

– Математика
– Математика 2
– Методологија и научна теорија

Битола:

– Математика
– Математика 2
– Методологија и научна теорија

проф. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик

Битола:

– Англиски јазик

проф. д-р Хаџиб Салкич


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерски мрежи
– Компјутерски мрежи 1
– Компјутерски мрежи 2
– Мобилни технологии и програмирање
– Напредно проектирање компјутерски мрежи
– Сензорски системи
– Интеракција човек – компјутер
– Проектна работа

– Проектна работа

Битола:

– Компјутерски мрежи
– Проектна работа

проф. д-р Страхил Панев


Предмети:

Свети Николе:

– Управување со ИТ проекти
– Како да се биде успешен во бизнисот
– Електронско учење

Битола:

– Управување со ИТ проекти
– Како да се биде успешен во бизнисот
– Електронско учење

доц. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

м-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис (асистент)

Битола:

– Психологија на бизнис (асистент)


CAPTCHA image