Психологија во социјалната заштита


Студиска програма Психологија во социјалната заштита


Тип на студии:

 • Двегодишни (четврта плус петта година), 300 ЕКТС
 • Едногодишни (петта година), 300 ЕКТС

Оваа студиска програма на Факултетот за психoлогија овозможува стручна подготовка на студентите за обезбедување на директни услуги, советување и третман на индивидуи, групи и заедници кои имаат потреба од помош.

Програмата е наменета за сите оние кои сакаат да се грижат за луѓето, да работат на социјални промени и да направат нешто во врска со унапредување на квалитетот на живот на индивидуално и глобално ниво.

Психологијата како применета наука има значајна улога во превенцијата и заштитата на поединци, групи и семејства под различен вид на ризик од појава на психолошки и психосоцијални проблеми.

Освен тоа, психологијата во подрачјето на социјалната заштита има и терапевска функција. Психологот вработен во оваа област работи со лица со трауматски и посттрауматски проблеми. Во улога на советник се занимава со брачни и семејни проблеми, деца и млади со пореметено однесување,  деца, млади и возрасни со проблеми на зависност од алкохол и дрога, жртви на семејно и други видови на насилство. Тој, покрај социјалниот работник, е член на мултипрофесионалните тимови во институциите за социјална заштита, институците за деца без родители и родителска грижа, професионални и работни групи во Министерството за труд и социјална политика, во НВО секторот итн.

Психологот во оваа област е и едукатор и тренер на различни маргинализирани групи. Сложеноста на работата во овие подрачја од психологот бараат проширени и продлабочени знаења и вештини за работа со лица со различни проблеми. Целта на овие последипломски студии е проширување на знаењата на вработените психолози во областа на социјалната заштита во функција на поуспешна заштита и подобрување на квалитетот на живот  во заедницата.

Програмата е базирана на следните начела:

 • интеграција на теоријата и практичната работа во подрачјето на психологија;
 • прилагодување на студиите на индивидуалните потреби на кандидатите низ понуда на  разновидни изборни предмети;
 • учење низ непосредна примена на стекнатите знаења и во текот на студиите што се обезбедува низ менторско следење и  практична работа;
 • следење на новите сознанија во областа на психологијата на социјалната заштита и сродните струки.

Студиите можат да бидат со времетраење од една година (60 кредити) или две години (120 кредити). Упис на двегодишни студии (3+2) можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале најмалку со 180 ЕКТС, додека на едногодишните студии можат да се запишат студенти со стекнати 240 ЕКТС.Студиска програма за двегодишни студии (четврта плус петта година)


Име на студиската програма: Психологија во социјалната заштита
Факултет: Факултет за психологија
Тип на студии: последипломски (втор циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Времетраење на студиите: 2 години (четири семестри)
Услов за упис: стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити
Вкупно предмети: 17
ЕКТС кредити на програмата: 120
ЕКТС по завршувањето: 300
Стручен назив: Магистер на психолошки науки, студиска програма: Психологија во социјалната заштита
Годишна школарина: 1530 евра


Во рамките на двегодишните студии се опфатени 17 предмети кои студентите треба да ги положат, додека кај едногодишните студии бројот на предметите изнесува 4.

Во секој семестар има задолжителни и изборни предмети. Од понудените два изборни предмети, студентите избираат само еден, додека од понудените три, студентите избираат два предмети. Дополнително, во наставата е вклучено и изготвување и одбрана на магистерски труд.

По завршувањето на студиите и подготвувањето на магистерскиот труд студентот се стекнува со стручен назив Магистер на психолошки науки.


Факултет за психологија

Студиска програма Психологија во социјалната заштита

Магистер на психолошки науки

студиска програма: Психологија во социјалната заштита

Двегодишни студии (3+2)

7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој Задолжителен 6 180
2 Социјална перцепција и ставови Задолжителен 6 180
3 Образование на возрасни Задолжителен 6 180
4 Унапредување на менталното здравје во заедницата Задолжителен 6 180
5 Кризи во развојните фази Изборен 6 180
6 Психолошки интервенции и третмани Изборен 6 180
 8 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Основи на социјална работа и социјална политика Задолжителен 6 180
8 Социологија на маргинализирани групи Задолжителен 6 180
9 Социјални вештини во интерперсоналните односи Задолжителен 6 180
10 Ментална хигиена Изборен 6 180
11 Професионална психодијагностика Изборен 6 180
12 Психологија на здравје и болест Изборен 6 180
13 Советувања во образование и кариера Изборен 6 180
 9 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Социјална заштита во Република Северна Македонија Задолжителен 6 180
2 Насилство во блиските врски Задолжителен 6 180
3 Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение Задолжителен 6 180
4 Основи на психотерапија Задолжителен 6 180
5 Психолошко советување Изборен 6 180
6 Образовен менаџмент Изборен 6 180
 10 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Методологија на научно истражување со основи на статистика Задолжителен 6 180
Магистерски труд 24 720

 


Студиска програма за едногодишни студии (петта година)


Име на студиската програма: Психологија во социјалната заштита
Факултет: Факултет за психологија
Тип на студии: последипломски (втор циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Времетраење на студиите: 1 година (два семестри)
Услов за упис: стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити
Вкупно предмети: 7
ЕКТС кредити на програмата: 60
ЕКТС по завршувањето: 300
Стручен назив: Магистер на психолошки науки, студиска програма: Психологија во социјалната заштита
Годишна школарина: 1530 евра


Упис на едногодишни (4+1) последипломски студии може да извршат студенти кои при студирањето се стекнале со 240 ЕКТС. Во рамките на едногодишните студии бројот на предмети кои треба да се положат изнесува 7.

Во секој семестар има задолжителни и изборни предмети. Од понудените три или четири изборни предмети, студентите избираат само два предмети. Дополнително, во наставата е вклучено и изготвување и одбрана на магистерски труд.

По завршувањето на студиите и подготвувањето на магистерскиот труд студентот се стекнува со стручен назив Магистер на психолошки науки.


Факултет за психологија

Студиска програма Психологија во социјалната заштита

Магистер на психолошки науки

студиска програма: Психологија во социјалната заштита

Едногодишни студии (4+1)

 9 Семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Социјална заштита во Република Северна Македонија Задолжителен 6 180
2 Насилство во блиските врски Задолжителен 6 180
3 Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение Задолжителен 6 180
4 Основи на психотерапија Изборен 6 180
5 Психолошко советување Изборен 6 180
6 Образовен менаџмент Изборен 6 180
 10 Семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Методологија на научно истражување со основи на статистика Задолжителен 6 180
Магистерски труд 24 720

 


Услови за упис


Право на запишување на втор циклус на студии имаат кандидатите со завршен прв циклус на студии со стекнати 240 ЕКТС (завршени четиригодишни студии) или 180 ЕКТС (завршени тригодишни студии). Дали кандидатот ќе се запише во четврта или петта година зависи од бројот на дотогаш стекнатите кредити.

Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети и странски државјани (регулирано со закон).

Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.


Документи за упис


При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

 •  Диплома за завршен прв циклус на студии;
 •  Уверение за положени испити;
 •  Извод од матична книга на родените;
 •  Фотокопија од лична карта;
 •  4 мали слики во боја

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 или во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16.


Школарина


Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1530 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, за студенти на МСУ кои од прв продолжуваат на втор циклус на студии 10%, како и 20% за бранители.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1626848413992565/


CAPTCHA image