Кандидатите се запишуваат со самофинансирање на студиите. Вкупната сума за студирање на програмата „Бизнис и организација“ на Универзитетот во Љубљана, Економски факултет изнесува 9500 евра. Школарината може да се уплати на четири рати, на следниов начин:

  • прва рата: 3.000 евра до 15 октомври 2021 година,
  • втора рата: 2.500 евра до 15 јануари 2022 година,
  • трета рата: 2.000 евра до 15 април 2022 година,
  • четврта рата: 2.000 евра до 15 август 2022 година.

https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/2057805324230203/