Предавањата на програмата ќе се одржуваат двапати месечно (петок попладне и сабота) во просториите на МСУ во Свети Николе. Студентите ќе ги добиваат материјалите од предавањата (книги, електронски и дополнителен материјал) на почетокот на семестарот. Материјалите се на англиски јазик, кој е официјален јазик на програмата.

На Магистерската програма „Бизнис и организација” може да се запишат максимум 30 лица, а истата е со времетраење од 2 години и содржи 15 предмети:

 1. Деловно опкружување
 2. Организација и менаџмент
 3. Стратегиски менаџмент
 4. Менаџмент на управување
 5. Финансиски менаџмент
 6. Маркетинг за менаџери
 7. Менаџмент на човечки ресурси
 8. Систем за поддршка на одлуки
 9. Преговарање
 10. Бизнис истражување
 11. Сметководство за менаџери
 12. Менаџерска економија
 13. Изборен предмет 1
 14. Изборен предмет 2
 15. Изборен предмет 3

Опис на предметите:


Менаџерска

економија

Одговорен професор за предметот: проф. д-р Полона Домаденик

Овој предмет ја нагласува синтезата на економската теорија, науката за одлучување и различните полиња на студиите за бизнис администрација. Тој испитува како тие комуницираат еден со друг како што фирмата се обидува да постигне оптимални менаџерски одлуки во услови на ограничувања. Посебен акцент ќе биде ставен на тоа како менаџерските одлуки се всушност направени во реалниот свет. Предметот ќе ја зголеми ефикасноста на донесувањето на одлуки преку проширување и заострување на аналитичката рамка што ќе ја користат менаџерите за донесување одлуки.

Деловно/ бизнис опкружување Одговорен професор за предметот: проф. д-р Марко Јаклиќ

Предметот внимателно ги проучува двата аспекти на животната средина во кои работат компаниите. Првиот дел од предметот се фокусира на компанијата, првенствено прашањата за професионалните одговорности на “развивачите”, деловната етика и улогата на корпорацијата во општеството. Вториот дел го испитува надворешното опкружување во кое компаниите прават бизнис и поради тоа се засегнати од него, а нивното работење зависи од тоа дали деловното опкружување е погодно за раст на бизнисот или не. Темите опфатени со предметот се опкружување дефинирано како средина на институции, засегнати страни и различни окружни средини (конкурентност на земји). Ние ги дефинираме макроекономското, како и микроекономското опкружување во согласност со макроекономските и микроекономските политики. Ние исто така ги опфаќаме пошироките социјални политики и нивното влијание врз квалитетот на деловното опкружување. Посебен акцент е ставен е на технолошкиот развој и предизвиците кои произлегуваат од глобализацијата. Политичкиот контекст е исто така решен.

Темите на предметот ќе бидат опфатени со економскиот концепт и некои современи проблеми, транзиција и теоријата и практиката, концептите и БДП мерката на економската активност, расходите за агрегати и определувањето на БДП, понудата на агрегати, економскиот раст, инфлацијата и невработеноста, основите на монетарната економија, економски политики.

Финансиски менаџмент Одговорен професор за предметот: проф. д-р Бану М. Дурукан

Предметот е со проширено средно ниво курс за корпоративни финансии. Тој е дизајниран прво да даде детално познавање на финансиските основи. Знаењето потоа се проширува на главните стратешки финансиски и инвестициски одлуки (капитално буџетирање, структура на капитал, политика на дивиденда и политика на обртни средства) и соодветни оперативни одлуки. Третиот дел од предметот се базира на аналитички модели и логиката научена во првите два дела. Таа е посветена на развивање на сите неопходни вештини за решавање на проблеми во соодветните области на корпоративните финансии преку употреба на сеопфатни насочени случаи.

Организација и менаџмент Одговорен професор за предметот: проф. д-р Владо Димовски

Целта на овој предмет е да се разбере теоријата и процесот на управување како што се применува на различни поставувања во рамките на организациите и во однос на животната средина на 21 век. Управувањето подразбира координирање на задачите за постигнување на поставените цели и се дефинира како креативно решавање на проблемите што се случуваат при планирањето, организирањето, водењето и контролата на ресурсите.

Маркетинг за менаџери Одговорен професор за предметот: проф. д-р Барбара Чатер

Основната цел на предметот е да им овозможи на учесниците да го разберат значењето на современиот маркетинг, неговите концепти, методологија и менаџмент во пазарно ориентирани фирми. Преку ваквиот пристап студентите можат да учат за маркетинг планирање, донесување одлуки и управување со маркетинг процесите на локалните и глобалните пазари.

Стратешки менаџмент Одговорен професор за предметот: проф. д-р Матеј Лаховник

Предметот ги комбинира основните стратешки менаџмент теми и средно / напредни теми. Тој опфаќа одредени аспекти на стратегијата на корпоративно ниво (диверзификација, спојувања и превземања, основни компетенции), стратегија на ниво на бизнис (извори и форми на конкурентна предност), имплементација на стратегијата и стратешка контрола (современи пристапи за мерење на изведбата), како и некои специфики во непрофитни организации.

Операционален менаџмент Одговорен профсор за предметот: проф. д-р Марко Јакшиќ

Секоја фирма во производството или услужниот сектор треба да има стратегија за звучни операции за да преживее во денешната глобална економија. Ако фирмата може да развие основни оперативни способности, тогаш често е во состојба да добие силна предност над своите конкуренти. Овој предмет ќе ги запознае студентите со концепти и техники кои се од суштинско значење за дизајнирање, планирање, контрола и подобрување на услугите и производните операции со силен акцент на менаџмент на синџирот на снабдување.

Предметот ќе ви обезбеди квантитативни и квалитативни алатки за да се анализираат операциите и процесите на синџирот на снабдување. Првиот дел ќе ги покрие темите од суштинско значење за ефикасно управување со синџирот на снабдување, како на пример вредноста на информациите за постигнување на координирани мрежи на синџирот на снабдување, важноста на координираниот дизајн на производ и синџир на снабдување и концептот на водечко време во изборот на вистинската логистичка стратегија. Вториот дел ќе биде посветен на прогнозирање на побарувачката и управување со инвентар во компаниите кои се соочуваат со неизвесна побарувачка на пазарот, каде што се дискутираат концептите на здружување на ризик, договори за снабдување и стратегии за дистрибуција. Класичните примери дискутирани преку изучување на бизнис симулациски игри и деловни случаи вклучуваат различни индустрии и компании како што се Wal-Mart, Amazon, Barilla, Dell Computers, Hewlett-Packard, Apple, Zara и други.

Сметководство за менаџери Одговорен професор за предметот: проф. д-р Метка Текавчиќ

По завршувањето на предметот, учесниците ќе можат да ги читаат и анализираат финансиските извештаи; да направат разлика помеѓу различните видови на трошоци; да ги запознаат традиционалните системи за пресметка на трошоците и ги пресметува трошоците со користење на различни системи за пресметување трошоци; да разберат и пресметаат точка на прекин; да извршат анализа на цената-волумен-профит (т.е. CVP) и да го разберат влијанието на корпоративната стратегија врз управувачкото сметководство, вклучувајќи ги и современите алатки за управување поврзани со управувањето со изведбата.

Менаџмент на човечки ресурси Одговорен професор за предметот: проф. д-р Нада Зупан

Овој предмет се базира на премисата, дека одлуките за управување со луѓе прават разлика: Одлуките што ги донесувате како менаџер влијаат не само на сопствениот успех, туку и врз однесувањето на вработените, нивното работење и добросостојба, нивниот фокус на задоволување на клиентите, нивното чувство за фер третман и, конечно, ефикасност и ефективност на целата организација. Затоа начинот на кој организациите управуваат со своите вработени (човечки ресурси) е важен елемент на организацискиот успех. Од друга страна, функцијата Менаџер на човечки ресурси треба да им помогне на вработените да го развијат својот потенцијал и да го преведат во постигнување на добри работни резултати и позитивни резултати во кариерата. Во текот на наставата сакаме да претставиме разни активности во рамките на МЧР функцијата, некои методи и техники кои се користат во организациите за управување со луѓе и да се објасне врската помеѓу МЧР и организациските, како и индивидуалните перформанси на вработените.


Предложени изборни предмети


Систе за поддршка на одлуки Одговорен професор за предметот: проф. д-р Мојца Индихар, проф. д-р Јуриј Јаклиќ

Целта на предметот е да ги опреми учесниците со основните и напредните концепти, методи и алатки за информатичка технологија поврзани со донесување деловни одлуки. По завршувањето на овој предмет, учесниците треба да бидат способни да разберат зошто системите за поддршка на одлуката се важни и како тие можат да се користат во една организација, како и да користат методи и софтверски алатки за деловно одлучување.

Преговори Одговорен професор за предметот: проф. д-р Марјан Светличич, Факултет за општествени науки, Универзитет од Љубљана

Главната цел на овој предмет е да се стекнат практични преговарачки компетенции и да се подобрат преговарачките вештини во различни видови на преговори врз основа на науката и уметноста на преговарање. Посебно внимание се посветува на меѓународните преговори и вештините на убедување. Предметот се базира на интерактивни класни активности, случаи, симулации и видеа за најважните преговарачки прашања.

Бизнис истражување Одговорен професор за предметот: проф. д-р Миха Шкерлавај

Предметот ги воведува студентите во процесот на истражување во бизнис студии. Тој дава преглед на клучните концепти, методи и техники на истражување. Покрај тоа, студентите ќе се здобијат со напредно разбирање на истражувачки методи (не само техники) и развој на вештини за истражување. Овој предмет, исто така, покажува практични апликации и ги подготвува студентите за магистерскиот труд.

Изборни предмети

Изборен предмет  I. Изборот е одобрен од раководителот на програмата
Изборен предмет II. Изборот е одобрен од раководителот на програмата
Изборен предмет III или истражувачки проект   Раководител на програма: проф. д-р Јанез Прашникар, проф. д-р Метка Текавчич, проф. д-р Миха Шкерлавај

Одлуката треба да биде одобрена од раководителот на програмата. Ако е избран проект за истражување, тој треба да биде поврзан со темата на магистерската теза. Предметот бара учениците да разговараат за ограничувањата во добивањето на нивните истражувачки наоди и да ги презентираат можностите за нивно понатамошно истражување. Резултат на проектот е писмен извештај кој може да се развие во една статија или дел од магистерскиот труд.

 


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/2057805324230203/