При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  • Диплома за завршен прв циклус на студии;
  • Уверение за положени испити;
  • Извод од матична книга на родените;
  • Фотокопија од лична карта;
  • 4 мали слики во боја;
  • Документ со кој се потврдува познавање на англиски јазик.

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет Свети Николе – Битола, Република Северна Македонија во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16. За подетални информации заинтересираните кандидати можат да се обратат на тел. +389 78 827 914 или преку е-пошта: milena.spasovska@msu.edu.mk.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/2057805324230203/