При пријавувањето за упис на прв циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  • Диплома за положена државна или меѓународна матура;
  • Свидетелства од сите 4 години;
  • Копија од извод од матична книга на родените;
  • Копија од државјанство
  • Лична карта (на увид) и
  • 4 мали фотографии во боја

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр 16.

За подетални информации занитересираните кандидати можат да се обратат на следниов меил: info@msu.edu.mk или на еден од следниве телефонски броеви:

+389 32 440 330, +389 32 440 202 – одделение Свети Николе
+389 47 222 503, +389 47 238 077 – одделение Битола